Top 10 Eduzměny na Kutnohorsku 2023

Pilotní projekt Eduzměny na Kutnohorsku se v roce 2023 překlopil do své druhé poloviny. Podporovali jsme propojování škol mezi sebou i s rodiči a nabízeli dlouhodobé vzdělávání pedagogům. Tématem roku byl také formativní přístup či skutečné zapojování dětí do rozhodování. Nově se podařilo projekt podpořit i penězi z veřejných rozpočtů. A své aktivity jsme začali více šířit mimo Kutnohorsko.

1. Vzdělávání lídrů 

Eduzměna nabízela v roce 2023 jednorázové workshopy, pravidelná metodická centra i dlouhodobé intenzivní vzdělávání. Společné a vzájemné vzdělávání pod vedením lektora nabízela metodická centra (MC) pro prvostupňové učitele, pro zájemce o digitální technologie, pro umění a kulturu, MC logopedie, fyzikální MC a MC zaměřené na čtenářskou a matematickou gramotnost či MC pro rozvoj moderních didaktických forem.

Zároveň jsme spustili dva dlouhodobé intenzivní vzdělávací programy. Celoroční kurz Otevíráme dveře kolegiální podpoře aneb Hledáme pedagogy-lídry nabídl 80 hodin společného studia formativního přístupu, mentoringu či rozvoje vzájemné podpory mezi kolegy. V září 2023 odstartoval program pro vedení škol nazvaný Ředitelská klubovna, jehož náplní je intenzivní vzdělávání ředitelů a jejich osobnostní rozvoj. Naše druhá letní škola pozvala pedagogy k řece Sázavě a zaměřila se na budování dobrých vztahů ve třídě. 

2. Zapojování rodičů ve školních zahradách i mimo ně

Každý čtvrtý rodič na Kutnohorsku má pocit, že nemá možnost se do dění ve škole zapojit. Třetina rodičů by si to přitom velmi přála, jak plyne z průzkumu Eduzměny mezi 1 300 rodiči. Některé školy o spolupráci nestojí, jinde si máma a táta stoupají i za katedru. Účast rodičů je pro děti důležitá, cítí se ve škole lépe a dosahují pak i lepších studijních výsledků. Právě proto jsme v roce 2023 intenzivně podporovali propojení školy a rodičů, zejména ve spolupráci s Unií rodičů, ale také díky nové posile týmu, Evě Kramářové, která se budování komunit kolem školy věnuje. Společně jsme pořádali webináře, kavárny pro rodiče či workshopy. 

Cesta k navázání bližších vztahů vedla mnohdy přes školní zahrady. Tímto způsobem spolu s námi zkouší zapojit rodiče například MŠ Malešov či MŠ Zbraslavice, kde vybudovali pro děti vodní dráhu. Některé školy inspirované našimi programy začaly zvát rodiče i do výuky (například na ZŠ Kamenná stezka v Kutné Hoře, v Záboří nad Labem či Uhlířských Janovicích). Eduzměna začala skupinám rodičů v roce 2023 nabízet také komunitní minigranty, které mohou jejich aktivity spojené se školou finančně podpořit.

3. Sdílení napříč školami i v jejich zdech

Naším cílem je vytvořit z Kutnohorska učící se region, tedy místo, kde se jednotliví aktéři (ředitelé, učitelé, děti, rodiče a zřizovatelé škol) vzájemně inspirují, podporují a rozvíjejí. Proto jsme v roce 2023 kladli velký důraz na sdílení mezi školami. Pozvali jsme vedení škol a učitele na osm inspirativních návštěv škol mimo region a na šest lokálních, pořádali jsme mnohá setkání a společné vzdělávání ředitelů a pedagogů. 

Spolupráce škol byla také jednou z podmínek našich minigrantů. Kutnohorští učňové tak vyráběli s dětmi v lesní školce dřevěné bedýnky, žáci ze speciální školy ve Zruči nad Sázavou přijeli sázet stromky do MŠ Radvanice, parta z „průmyslovky“ vedla IT kroužek na ZŠ Žižkov, tým gymnazistů zase objížděl s učitelem Romanem Bartoníčkem základní školy v okolí s ekologickým a ekonomickým programem.

Protože se učitelé z regionu i díky Eduzměně lépe znají a věří si, začali se mnohem víc než dříve navštěvovat ve výuce v rámci škol i napříč školami. Přibývá také skupin učitelů, kteří se na jednotlivých školách pravidelně scházejí, sdílejí didaktické postupy i jinak spolupracují. Aktuálně evidujeme spolupráci mezi 28 školami (z celkových 59 v ORP).

4. Formativní přístup

Slovní hodnocení. Triády. Respektující výchova. Prevence syndromu vyhoření. To vše spojuje formativní přístup a zároveň ani jedna z těchto stálic aktuálních debat o školství ho sama o sobě netvoří. Právě v této oblasti jsme nabídli pedagogům v roce 2023 řadu workshopů a na některých školách (například na ZŠ Uhlířské Janovice či ZŠ Malešov) v ní prošly vzděláváním celé sbory. Na stále více školách tak teď zkouší triády (na většině z nich nově), přibylo slovního hodnocení i dalších postupů. 

Rozhovor o formativním přístupu se Zdeňkem Dlabolou, zástupcem našeho odborného partnera JOB – spolek pro inovace.

5. Participace dětí

Každý rok projektu Eduzměna má své ústřední téma a pro rok 2023 se jím spolu s formativním přístupem stala zejména participace, tedy skutečné zapojování dětí do rozhodování. Středoškoláci si participaci vyzkoušeli při žákovských minigrantech či při spolupořádání akce 30 pod 30, kam za nimi dorazili i youtuber Kovy a podnikatel Václav Kroutil. A potom zejména v rámci platformy Pojď to změnit! Žákům základních škol je určen program Řešíme společnou výzvu, jehož hlavním tématem je také participace. Program vznikl ve spolupráci s obsahovým partnerem Eduzměny, Společností pro kreativitu ve vzdělávání, na jaře 2021. „Cílem je podporovat děti v tom, aby byly samostatné a přebíraly za své jednání nebo pasivitu odpovědnost,“ vysvětluje koordinátorka programu Klára Kolmanová. Programem už prošlo 33 tříd z 16 škol a v roce 2023 jsme k němu vydali i metodickou příručku. 

6. Eduzměna se šíří dál 

Know-how z projektu Eduzměny na Kutnohorsku začínáme předávat do čtyř dalších regionů, konkrétně na Turnovsko, Šumpersko-Zábřežsko, Přešticko-Blovicko a Českobudějovicko v rámci Pilotu 2.0. Plánujeme, že v roce 2030 bude model rozvoje vzdělávání fungovat na 20 % území Česka.

Kutnohorsko zároveň navštěvují i různí odborní zájemci o hlubší vhled do projektu, v březnu jsme přivítali například delegaci ze slovenského ministerstva školství a Regionálních center podpory učitelů. A jezdí sem samozřejmě i kolegové z Pilotu 2.0. 

7. 300 dní radosti 

Poté, co prošly na ZŠ Malešov programem Řešíme společnou výzvu dvě třídy, napadlo ředitelku školy Lenku Kolmanovou spolu s učitelkou Terezou Karlovou, že by bylo skvělé, kdyby celoroční prací na nějakém společném tématu mohly projít všechny děti ze školy. „My jsme se zapojili vloni s ,mými‘ deváťáky, naučilo mě to dát dětem víc důvěry k samostatné práci a třídě to pomohlo stmelit se,“ vysvětluje Karlová.

Nezůstalo u slov a ve školním roce 2023/24 nabídla škola obdobný program financovaný z vlastních zdrojů všem třídám. Malešov sice může využívat podporu lektorů programu Řešíme společnou výzvu a dvě zdejší pedagožky se účastní i tematického vzdělávání pro učitele, nově vzniklý projekt 300 dní radosti (nazvaný podle délky školního roku) si však škola řídí sama a vyčlenila na něj 45 tisíc korun. V Malešově tak nyní vznikají projekty jako psaní třídní pohádkové knihy, série setkání s rodiči, učení v přírodě nebo se chystají různé akce pro děti z místní školky. 

8. Dotační a nepedagogická podpora

Naše projektová kancelář, která poskytuje konzultační podporu v oblasti dotací školám na Kutnohorsku, funguje od října 2022. Ke konci roku 2023 školám pomohla zajistit více než 16 milionů korun. 

V nepedagogické podpoře jsme v roce 2023 aktualizovali databázi potřeb škol v této oblasti a nabídli jsme jim několik seminářů například se zaměřením na povinnosti při nakládání s dokumenty podle platné legislativy, zásady vedení elektronické spisové služby a vyřazování dokumentů v elektronickém skartačním řízení. Další seminář seznámil pedagogy s právními aspekty fungování škol a některé školy také využily nabídku Eduzměny týkající se bezplatné pomoci právníka. Věnovali jsme se i školským radám, a to nejen v rámci velkého setkání a semináře na toto téma, ale i ve formě webinářů, například pro ZŠ Zbraslavice a Červené Janovice na téma „Jak ze školské rady udělat partnera školy“. 

Vyzkoušeli jsme také propojení SOŠ a SOU řemesel a MŠ Miskovice, kde se učni zednického oboru v rámci své praxe podíleli na stavebních úpravách, které byly potřebné pro vybudování logopedické učebny. 

9. Ověřování dopadů a přínosů Eduzměny

Zjišťovali jsme, jaké přínosy má projekt pro vedení škol a učitele, sledovali posuny ve vnímání jejich role, využívání podpory a prohlubování spolupráce vedoucí ke vzájemnému učení. U žáků jsme se zaměřili na proměnu způsobu jejich učení a vztahu ke škole a úroveň wellbeingu. U dětí z mateřských škol jsme se ptali na rozvoj jejich socioemočních dovedností. U rodičů jsme mapovali jejich zájem zapojovat se do života školy a překážky, které spolupráci školy a rodičů brání. 

Celkem na Kutnohorsku proběhlo 18 fokusních skupin (skupinových rozhovorů) s řediteli, učiteli, účastníky našich programů, lektory a mentory. Naši kolegové z evaluačního oddělení za sebou mají i individuální odborné rozhovory s řediteli škol a zúčastněná pozorování a v loňském roce analyzovali i 975 záznamů z terénních deníků průvodců a 11 zpětnovazebních dotazníků. Ty vyplnilo 216 učitelů a ředitelů a 1 323 rodičů (ze 30 škol). Dotazníky k oblasti wellbeingu vyplnilo 398 žáků, k postojům ke škole a k učení 182 žáků a v oblasti socioemočních dovedností dětí celkem 848 dětí z 18 mateřských škol.

A co jsme zjistili? Například že v regionu narůstá počet škol, které se zabývají vlastním rozvojem a pohlížejí na něj optikou dopadu na učení dětí. „Čím dál víc vidím, že se ve školách opravdu dbá na to, aby se škola rozvíjela ve smyslu dopadu na ty děti. Že dítě je to centrum a že je potřeba na ně nahlížet hrozně individuálně,“ sdílel jeden z ředitelů. Díky síťování učitelů a ředitelů na našich akcích i prostřednictvím průvodců také dochází k propojování lidí napříč stupni i školami, k jejich vzájemnému učení a k „dobíjení energie od stejně naladěných lidí“, jak v anonymizovaném dotazníku sdílela jedna z pedagožek.

10. Kroky k Centru podpory vzdělávání 

Pro kutnohorský projekt počítá Nadační fond Eduzměna s náklady 216 milionů korun. Ke konci roku 2023 již bylo vynaloženo 101 milionů, a to zejména na přímé aktivity na školách, na vzdělávání ředitelů a učitelů, na práci odborných partnerů či fungování týmů v Kutné Hoře a Praze. 

V roce 2023 se naší součástí staly Týmy duševního zdraví a podařilo se nám pro ně zajistit finanční podporu několika radnic. Multidisciplinární projekt, který dosud financovaly Norské fondy a Nadační fond Eduzměna, tak nově podpořily obce napříč regionem.

Aktuálně vzniká Centrum podpory vzdělávání (CPV) Kutnohorsko, které poskytuje systematickou podporu vzdělávání v regionu, zejména školám, ale i všem dalším aktérům, kteří mají vliv na vzdělávání. Cílem je zachovat kontinuitu podpory rozvoje škol i po roce 2025, kdy pilotní projekt Eduzměny na Kutnohorsku skončí. 

Zakládajícími partnery Centra podpory vzdělávání Kutnohorsko jsou v tuto chvíli Nadační fond Eduzměna a MAS Lípa pro venkov (nositel projektu MAP Kutnohorsko). Jednáme i s dalšími místními partnery s cílem založit CPV Kutnohorsko jako samostatnou organizaci. 

Založili jsme také Výbor partnerství, ve kterém se setkávají zástupci radnic, škol i neziskového sektoru se silným zájmem rozvíjet školství v regionu. Výbor by se měl výhledově podílet i na řízení CPV Kutnohorsko. Dosáhnout kvalitativních změn totiž vyžaduje dlouhodobou práci a zapojení všech, kterých se vzdělávání dětí týká, ale i aktivitu ze strany samotného regionu.

Picture of Lucie Römer

Lucie Römer

autorka textu