Top 10 2022

Top 10 Eduzměny na Kutnohorsku 2022

Eduzměna na Kutnohorsku v roce 2022 nabrala obrátky. Pomáhali jsme školám s dotacemi i individuálním rozvojem, byli jsme u koordinace vzdělávání nových ukrajinských žáků, umožnili jsme dětem růst díky vlastním projektům. Podpořili jsme větší odborné propojování učitelů i ředitelů, vyslali do školek „létající“ logopedku či mentorku pro podnětné prostředí. A mnoho dalšího. Následující řádky shrnují, co nám při spolupráci škol a Eduzměny udělalo na Kutnohorsku obzvlášť radost.

1) Pomohli jsme s koordinací vzdělávání nových ukrajinských žáků

Od ruské invaze na Ukrajinu uběhl sotva týden a v sídle Eduzměny Kutnohorsko už jsme pořádali první koordinační schůzku zástupců města Kutná Hora, školství, sociálních věcí, organizací pomáhající integraci cizinců, volnočasových a vzdělávacích organizací, iniciativ v oblasti rovných příležitostí a péče o duševní zdraví tak, aby byla pomoc efektivní, organizovaná a tam, kde je potřeba. Následovalo další setkání a koncem března webinář pro učitele Máme nové, ukrajinské spolužáky. Jak pracovat se třídou? Pomoc ale nekončí – na našem webu průběžně zprostředkováváme aktuální zdroje pro učitele, nedávno jsme pro pedagogy uspořádali dvoudenní workshop o zapojení ukrajinských dětí ve třídě. Ve druhé půli roku na sebe vzal Nadační fond Eduzměna další roli – koordinátora dárců v oblasti vzdělávání a integrace ukrajinských uprchlíků a je také jedním partnerů projektu “Darujme kroužky dětem”. Tato pomoc plyne do celé republiky, tedy i na Kutnohorsko.

2) Podporujeme individuální rozvoj škol

V tuto chvíli s Eduzměnou spolupracuje 56 z 59 školek a škol z regionu obce s rozšířenou působností Kutná Hora. Děje se to zejména prostřednictvím „průvodců škol“ –  devítičlenného týmu expertů se zkušenostmi s prací učitele, ředitele či lektora, kteří se snaží školám pomáhat v jejich rozvoji

Rozhovor: I rodiče mohou proměnit školu. Nevzdávejte se, říká průvodkyně škol

3) Posilujeme hlas dětí 

Podpora dětí v tom, aby dospělí naslouchali jejich potřebám a důvěřovali jim, je jednou z priorit Eduzměny. Na Kutnohorsku jsme se o to letos snažili zejména projektem Řešíme společnou výzvu. V něm dostanou jednotlivé třídy možnost vybrat nějaký problém, který je na jejich škole pálí, a vymyslet projekt na jeho zlepšení. Ten potom za metodického vedení a finančního příspěvku od Eduzměny realizují. V červnu jsme slavnostními prezentacemi v GASK ukončili první běh, kterého se zúčastnilo 15 tříd. Letos je jich přihlášeno 11.

Zapojování dětí je prioritou i v našich minigrantech (viz bod 8), kde měly děti například velký podíl na vzniku výstavy Anny Frankové na církevním gymnáziu, na vyslání vesmírné sondy či na výstavě při čtení povídek romských autorů. Děti z Kutnohorska se také účastnily naší konference Eduzměna v poločase, kde kromě účasti na debatách napsaly rovněž svá přání týkající se změn u nich ve škole na vlaštovky, které pak poslaly přítomným v sále. Potřeby vůči škole, pojmenované dětmi z Kutnohorska na jednom z našich workshopů, stály i za myšlenkou sepsat je a ty nejsilnější z nich vyslat do světa. Pokusíme se o to již na jaře v rámci naší nové kampaně – tytéž děti, které byly u zmiňovaného workshopu, k ní s námi také natáčely klip. Je na co se těšit!

4) Pomoc s dotacemi 

Jednou z oblastí, kde se snažíme ulevit přetíženým ředitelům škol, jsou dotace. Pomáhali jsme řešit zejména žádosti o dotaci na „šablony“ z Operačního programu Jan Amos Komenský. Některé školy se i díky naší pomoci rozhodly využít tohoto významného dotačního titulu (v aktuální výzvě se rozděluje 9 miliard Kč) vůbec poprvé. Naši konzultanti v této věci uskutečnili od září do prosince 2022 schůzky se 16 školami. Gymnáziu J. Ortena jsme pomohli získat téměř 2,4 milionu na školního psychologa, dvojjazyčného asistenta, vzdělávání a další podporu. Pět škol má žádost podanou a čekají na rozhodnutí o zhruba 3 milionech korun. Šest škol má aktuálně žádosti rozpracované ve spolupráci s naší dotační kanceláří (celkem za 2,4 milionu). Dvě se ještě ke spolupráci odhodlávají. Celkový objem žádostí, u nichž jsme byli, je 7 715 530 Kč pro celkem 12 škol. „Tematicky je největší zájem jednoznačně o využití prostředků na školního asistenta, ve svých žádostech ho mají všechny školy,“ říká Jana Melníková z dotační kanceláře Eduzměny Kutnohorsko. Dále je podle ní zájem zejména o šablony na podporu vzdělávání pracovníků ve školách. Školy také zajímá inovativní vzdělávání dětí a žáků a v neposlední řadě i možnost financovat odborně tematická a komunitní setkávání. 

Několika školám a školkám jsme také pomáhali s žádostmi o podporu úpravy jejich zahrad, ať už na Státní fond životního prostředí, či z Nadace Partnerství Zelené Oázy. I díky konzultacím s našimi specialisty získala škola a školka v Křeseticích dotaci téměř půl milionu na revitalizaci svojí zahrady. Záměrem naší dotační kanceláře je poskytovat dotační poradenství k jakémukoli typu dotací a grantů, ve kterých jsou školy oprávněnými žadateli. 

Uvědomujeme si, že ředitelé tráví až 70 % svého pracovního času nepedagogickými činnostmi. I proto se jim snažíme s byrokracií pomoci např. i konzultacemi k ŠVP, službami naší právničky nebo s přípravou dokumentů pro návštěvu školní inspekce.

5) Metodické a další sdílení a vzdělávání učitelů a ředitelů

Mít po ruce kolegu, který řešil podobné problémy, může být nad zlato. Proto se snažíme ředitele a učitele z Kutnohorska vzdělávat společně a poskytovat jim prostor pro vzájemné poznávání a práci. V roce 2022 jsme uspořádali celkem jedenáct setkání ředitelů škol a například na zářijovém se jich sešlo 26. Kromě klasických a online setkání jsme je i učitele přizvali na “rotující návštěvy” – tedy na možnost podívat se do jiných škol v rámci regionu i mimo Kutnohorsko.

Dalším naším nástrojem pro vzájemné vzdělávání byla letos metodická centra pro učitele. Na nich se setkávají učitelé stejných předmětů nebo podobných zaměření a vzájemně si sdílí příklady dobré praxe a podporují se v učení způsoby, které jsou nejen efektivní, ale baví je i děti. Uspořádali jsme letos sedm setkání pro první stupeň ZŠ, čtyři humanitně zaměřená pro druhý stupeň, dvě pro informatiku, deset fyzikálních metodických center a jedno věnované čtenářské gramotnosti. Ve spolupráci s MAP Kutnohorsko potom proběhla další dvě čtenářská a tři věnované matematické gramotnosti. Nově chystáme centrum zaměřené na na  estetické výchovy  a také logopedii. Stejně tak jsme letos nabízeli konzultace k digitálním technologiím ve výuce, v čemž budeme pokračovat.

Nadále podporujeme školy ve vrstevnickém učení, kdy mladší děti se učí od starších. Například v rámci minigrantu na Gymnáziu J. Ortena, v němž studenti nejprve načerpali na přednáškách odborné informace k tématu voda, aby je pak zkusili sami předat kolegům ze základních škol. 

Rádi bychom také školy motivovali k učení venku a letos se nám to v mnoha případech dařilo, ať už např. v případě minigrantu v Církvici či v rámci projektu Život chleba.

Rozjeli jsme také ve spolupráci s naším odborným partnerem JOB – spolek pro inovace projekt, kde hledáme a vzděláváme pedagogické “lídry”, kteří budou rozvíjet své kolegy v regionu. 25 učitelů se díky programu společně vzdělává v oblastech jako jsou konstruktivistické učení, formativní přístup či metody aktivního učení.

Ve spolupráci s organizací Step by Step ČR v rámci programu Začít spolu jsme letos také uspořádali dva semináře na téma „Podnětné prostředí v MŠ“. A ve školce v Červených Janovicích jsme díky Věře Váňové Krejčové pomohli interiér školky nově uspořádat přímo na místě.

6) Zapojování širší komunity 

Podařilo se nám častěji potkávat s veřejností, ať už na akcích kolem škol, či na specializovaných akcích. Tři školy jsme podpořili v zábavnější výuce výtvarné a hudební výchovy a tělocviku i otevřenější podobě školní akademie coby události zapojující rodiče i širokou veřejnost.

Akce proběhly venku, blízko škol, neformálním a interaktivním způsobem, nechyběl parkour ani workshopy.

7) Otevírání škol rodičům

Přejeme si, aby školy byly otevřenější a přístup škola – rodiče nebo také rodiče – škola byl převážně partnerský a aktivní. Mnoho škol bere rodiče jako aktivní spoluhráče přirozeně, pro některé stále jde o ne úplně vítanou věc. Jsme moc rádi, že akcí pro rodiče letos přibylo, a to ať už za naší přímé, či nepřímé podpory. Na ZŠ T. G. Masaryka například zpívala škola spolu s rodiči koledy v Suchdole je pozvali na večeři do školní jídelny, na ZŠ Kamenná stezka tvořili políčko. V Ratajích stavěli rodiče spolu se školou pec na chleba, v MŠ Pohádka v Kutné Hoře za naší podpory spolu s rodiči zavírali školkovou zahradu a rodičovská brigáda ve školní zahradě proběhla společně s námi i v Církvici. Uspořádali jsme také další kavárny Jak podpořit vývoj řeči u svého dítěte?

8) Minigranty pro Kutnohorsko

V listopadu 2021 Eduzměna vyhlásila grantovou výzvu „Minigranty pro Kutnohorsko“, jejímž cílem je podpořit spolupráci škol a organizací, zlepšit atmosféru na školách a prakticky zapojit žáky a studenty do procesu jejich učení. V průběhu roku 2022 bylo z výzvy podpořeno 28 projektů v celkové částce 993 tisíc Kč. Povedlo se například ve spolupráci NZDM Archa a NZM Maják posílit finanční gramotnost žáků ZŠ Kamenná stezka. Na ZŠ Žižkov vedou za naší podpory studenti Střední průmyslové školy kroužek robotiky. Studenti střední pedagogické školy v dalším minigrantu „S praxí do života“ spolutvoří aktivity pro děti z MŠ Sv. Jakuba. A na malešovské „základce“ se šesťáci učí s elektronickými stavebnicemi Boffin. Až dostatečně utuží své znalosti nejprve každý sám za sebe, budou toto know-how předávat spolužákům z nižších ročníků.

9) První letní škola Eduzměny

Tři dny společně a 24 hodin společného učení. To nabídla letní škola Eduzměny více než padesátce ředitelů a učitelů. Hlavním tématem byl individuální přístup k žákům ve výuce, tak aby si z výuky odnášeli co nejvíc a maximálně se rozvíjel jejich vlastní potenciál. Soudě dle zpětné vazby setkání učitelům a ředitelům vlilo do žil mnoho nových nápadů a sil.

10) Logopedka do školek

Že by zdejší mateřské školy přivítaly pomoc v oblasti logopedie, vyplynulo z našeho mapování škol v roce 2020 (tedy první fáze projektu Eduzměny ve zdejším regionu). Právě této oblasti se věnovaly již různé semináře Eduzměny v minulosti, letos jsme šli ale ještě dál a vyslali do školek Veroniku Landovou, logopedku, která na nich vyšetřila děti, jejichž rodiče o to projevili zájem, a vyhodnotila, jakou případnou pomoc by děti potřebovaly. Zpětná vazba potvrdila, že školky tuto službu velmi oceňují, ale že je třeba pomoci rozsáhleji. Protože je v regionu dlouhodobě nedostatek „volných“ logopedů, vznikl tak nápad, že by mohli dalšího logopeda najmout i zřizovatelé. Byli jsme u toho, když se právě pro tuto cestu rozhodlo město Kutná Hora. Kromě toho jsme také v prosinci 2022 uspořádali tematickou debatu pro rodiče v kutnohorské knihovně. V MŠ Miskovice jsme potom pomáhali s plánováním výstavby logopedické učebny a na nový rok připravujeme nové metodické centrum právě k logopedii.

Dělat všechny tyto a další věci nám umožnila mimo jiné štědrost našich dárců. Díky nim mohla Eduzměna školství v regionu letos zprostředkovat finanční podporu 15 milionů korun, celkově pak do regionu přerozdělila již 25 milionů korun. Děkujeme.

Ohlédnutí za rokem 2021 naleznete zde a první rok (2020) Eduzměny v regionu je shrnut zde.