Nabídka pro školy: Zvyšujme schopnost dětí řešit problémy

Nabízíme školám možnost zapojit se do programu zvyšování kompetencí dětí k řešení problémů:

Program: Řešíme společnou výzvu

Hlavním benefitem pro děti je zvědomit si vlastní soběstačnost a schopnost převzít zodpovědnost za svoje učení, učí se plánovat, stanovit jasný cíl a postupy, jak jej dosáhnout.

V roce 2021 se do projektu zapojily tři třídy. Aktuálně máme volnou kapacitu pro dalších 13 tříd z Kutnohorska.

Program mezi žáky a ve třídě:

 • posílí schopnost žáků převzít zodpovědnost za svoje učení
 • naučí žáky plánovat, stanovit jasný cíl a postupy, jak jej dosáhnout
 • ovlivní nejen samotné žáky, ale celou třídu, školu a komunitu.
 • program je vhodný pro 1. stupeň a 2. stupeň ZŠ a 1. a 2. ročníky středních škol

Zapojením do programu získáte pro svou školu:

 • metodiku a podporu expertního týmu Eduzměny po celou dobu programu
 • vzájemná podpora s dalšími pedagogy zapojenými do programu
 • nástroje na aktivizaci žáků a nové znalosti z oblasti designového myšlení
 • pravděpodobně propojení s komunitami okolo vaší školy a zapojení rodičů
 • návaznost na poznatky z mapování potřeb a na rozvojový plán školy – volba řešené výzvy je zcela na rozhodnutí vaší školy, resp. vašich žáků

Harmonogram projektů:

 • úvodní seminář s vedením školy a zájemci z řad učitelů (2/2022)
 • realizace – konkrétní třída se vydává na cestu řešení vybrané výzvy (2-5/2022)
 • reflexivní setkání pro učitele 3 – 4 krát za dobu realizace programu
 • prezentace výstupů – společné uzavření a vyhodnocení programu (6/2022)

Co se očekává od průvodce – pedagoga:

 • Chuť řešit výzvu spolu s vašimi žáky
 • Výběr třídy a integrování programu do výuky (20 hodin)

Program realizujeme i během případné distanční výuky.

Zájemci o zapojení vaší třídy, kontaktujte koordinátorku projektu Řešíme společnou výzvu za Eduzměnu:
Šárka Mrňáková
saralmara@gmail.com, tel. 777 578 914

Příklady projektů dětí realizované v tomto programu v roce 2021:

PROJEKT TISKOVÁ KONFERENCE
ZŠ Křesetice
Minulí páťáci v programu vycházeli z mapování svých potřeb, kde mluvili především o tom, jak se učit provázaně s reálným životem. Jejich třídní projekt byla tisková konference s hejtmankou Středočeského kraje Petrou Peckovou a zahrnoval tematickou přípravu v hodinách češtiny a mediální výchovy, workshop s novinářkou Bárou Procházkovou, testovací tiskovou konferenci s bývalou starostkou Křesetic a ostrou tiskovku s hejtmankou a radním pro oblast školství, komunikaci s novináři a psaní tiskových zpráv. Žáci reflektovali, že takové učení je baví, má pro ně smysl a připravuje je na život.

PROJEKT SKŘÍŇKY DO ŠKOLY
ZŠ Suchdol, 9. třída
Parta mladých dospívajících, kteří si vytrvale jdou za naplněním společné výzvy nejen pro sebe, ale především pro budoucí žáky místní školy. Rozhodli se vytvořit fundraisingovou kampaň, díky které by chtěli vybrat peníze na realizaci uzamykatelných skříněk v jejich škole. Nyní se žáci snaží získat finance pro svůj projekt a plánují fundraisingovou kampaň na HitHit. Celý projekt je především o spolupráci všech zúčastněných a o obrovské trpělivosti a vytrvalosti. Nyní mají děti před sebou necelé 3 měsíce, během kterých mají v plánu: spustit kampaň, vytvořit odměny pro dárce, vytvořit propagační strategii na podporu kampaně…

PROJEKT REVITALIZACE ŠKOLNÍ TERASY
ZŠ Kamenná stezka, Kutná Hora
Do pilotního programu se zapojily děti ze 3. třídy, která je velmi diferencovaná. Hlavní výzvou tedy bylo, aby se do programu a realizace zapojily všechny děti, především s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti. Děti se ujaly organizace s velkou zodpovědností. Rozdělily si úkoly: Oslovily vedení školy, zapojily rodiče, vyhledávaly na internetu. Protože na školní terasu mají přístup všechny třídy školy, třeťáci vytvořili dotazník pro ostatní spolužáky, aby se mohli vyjádřit všichni. Na závěr děti prezentovaly své návrhy pro celou školu. Terasu zvelebily květináči, posezením, plánují další prvky…. Proč byl projekt úspěšný? Velkou zásluhu měla třídní učitelka s paní asistentkou a to především předchozí prací s dětmi. Děti jsou zvyklé otevřeně komunikovat, spolupracovat v týmu, ale i samostatně na svém vybraném úkolu (i díky programu Začít spolu, který se ve třídě realizuje). Během projektu ponechaly pedagožky aktivitu především na dětech. Celá třída fungovala jednotně, děti prožívaly dílčí úspěchy a společně oslavily závěrečnou prezentaci.

Metodika

 • metodika se opírá o designový proces (designový proces aktivně zapojuje všechny děti do pojmenování výzev, plánování, realizace a reflexe a přenáší na ně odpovědnost za vlastní učení)
 • designový proces rozvíjí kreativní myšlení a klíčové kompetence (především rozvoj kompetence k řešení problémů)
 • je rozdělena do 7 fází (1. naladění se, 2. definice, 3. navrhování, 4. plánování, 5. realizace, 6. prezentace, 7. reflexe)
 • Metodika projektu Řešíme společnou výzvuke stažení ve formě infografiky

Program realizuje pracovní skupina Děti. Za podporu projektu v roce 2021 děkujeme LEGO Česká republika.