Zjišťujeme potřeby škol v regionu

Abychom mohli školám na Kutnohorsku pomoct, potřebujeme nejdříve zjistit, jak momentálně fungují a co skutečně potřebují. Ještě před prázdninami jsme proto začali s tzv. „mapováním potřeb“, v rámci kterého chceme tyto otázky postupně řešit se všemi, kterých se týkají – s vedením škol, učiteli, žáky i jejich rodiči.
Zatím máme za sebou rozhovory s vedením 12 škol, s dalšími školami a skupinami budeme pracovat v novém školním roce.

Jak dosavadní mapování a jeho přínos hodnotí oslovení ředitelé?

Mapování potřeb v naší škole nám skloubilo aktuální potřeby školy a dlouhodobější strategii.
Protože šlo vlastně o povídání si ve velmi příjemném kruhu několika osob, neměly jsme s paní zástupkyní a paní učitelkou žádný ostych naplno vyjádřit své poznatky, dojmy a pocity především z práce a ze vztahů mezi pracovníky, žáky a rodiči ve škole. My jsme měly představu, co bychom tak asi potřebovaly a návodnými otázkami a rekapitulacemi zmíněných postřehů jsme se dopracovaly k docela konkrétním a reálným představám a požadavkům. Shodly jsme se na DVPP a podpoře aktivit učitelů a žáků. Určitě budeme rádi za podporu učitelů, kteří se chtějí stát mentory, případně kouči. Možná bych do mapování přidala ještě i část k materiálnímu vybavení škol, které je nedílnou a důležitou částí výuky.
Moc všem děkuji za příjemně prožitý čas a těším se na další spolupráci.

– Jaroslava Drabešová, ZŠ Jana Palacha

Každý ředitel si potřebuje utřídit myšlenky. Myšleno, zda jeho kroky v rámci řízení organizace jsou správné. Mapování je ideální metodou. Při rozhovoru jsou kladeny otázky, které ředitele vedou k zamyšlení a znova promítnutí svých myšlenek v rámci řízení organizace. Pokud mapování dělají profesionálové, tak jak to bylo v mém případě, dojde k absolutnímu vytřídění a pokud si uděláte poznámky, tak i k ukotvení myšlenek a vizí.
V podstatě jsem si nepřipadal jako nějaký mapovaný subjekt. Cítil jsem se jako by mne navštívili dobří přátelé, s kterými jsem si popovídal o naší škole. To dokazuje profesionalitu mapovacího týmu.
Myslím, že působení Eduzměny bude mít dobrý vliv na fungování škol v regionu. Ještě je brzy prognózovat v jakém ohledu bude Eduzměna konktrétně nápomocná, ale už její umístění na Kutnohorsku přitahuje pozornost na to, jak tady učíme.

– Josef Treml, VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora

Mapování vedení školy proběhlo v dubnu a květnu, bylo to velmi příjemné, měli jsme skvělé průvodkyně. Rozhovor byl velmi otevřený, pojmenovali jsme si silné i slabé stránky, na kterých budeme moc rádi, když s Eduzměnou budeme moci pracovat tak, aby se vše zlepšilo. Mapování proběhlo online formou, ale jinak to nešlo a jsme za to velmi rádi, přesto se to nedá nahradit osobním setkáním, které určitě proběhne v následujícím školním roce a všichni se na to moc těšíme.
Během mapování jsme našli aktivity a oblasti, u kterých nám Eduzměna může pomoci a podpořit nás. Konkrétně jsou to aktivity spojené se systémovým ukotvením spolupráce pedagogů uvnitř školy a také sdílení s ostatními školami regionu, diskutovaly se otázky setkávání učitelů jednotlivých předmětů, setkávání nad tématy, jako jsou projektové dny nebo formativní hodnocení. Důležité bude ve spolupráci s Eduzměnou širší zařazení reflexe do výuky jako nezbytného principu učení a také větší prostor pro vlastní volbu profesního rozvoje učitelů. Velkou pozornost budeme věnovat spolupráci učitelů a asistentů pedagoga a celkově otázkám procesů týkajících se vzdělávání žáků se SVP. Jako velmi významnou považujeme také oblast spolupráce s rodiči, jejich zapojení do aktivit školy se svými dětmi a podporu jejich motivace a zájmu.
Spolupráci s Eduzměnou velmi ovlivnilo uzavření škol, ale i tak jsme udělali i v tomto období velký kus práce, kromě mapování vedení škol proběhlo i mapování 16 učitelů školy. V září máme naplánované mapování dětí. Poté začneme pracovat na rozvojovém plánu pro naší základní školu.

– Ivana Stará, ZŠ Zruč nad Sázavou


Děkujeme za zpětnou vazbu a těšíme se na další spolupráci.