Práce na Kutnohorsku běží naplno

Práce na přípravách spuštění projektu Eduzměny na Kutnohorsku jsou v plném proudu. I když nám do průběhu prací vstoupila krize způsobená koronavirem a s ním související karanténou, nezastavili jsme se, jen jsme naše setkávání a diskuse přesunuli do online prostředí. Spolupráce všech zapojených partnerů včetně regionálních je na vysoké úrovni a my cítíme podporu i ze strany ministerstva. Ochota ke změně a k přijetí nabízené pomoci je pro nás důležitá.

Mapujeme potřeby škol

Na Kutnohorsku právě probíhá mapování škol v regionu a jejich vzdělávacích potřeb. Z jeho výsledků chceme pochopit jejich skutečné potřeby a přesně naplánovat podporu, kterou zdejší školy potřebují. Mapovat začínáme u vedení škol a postupně chceme přecházet i k dalším zainteresovaným skupinám – k učitelům a žákům.

První setkání proběhlo s vedením ZŠ Zruč nad Sázavou, kde jsme zjišťovali, jaké postupy a strategie se zdejšímu vedení a učitelům v praxi osvědčily a co by chtěli vylepšit. Z tohoto setkání nám vyšlo několik poznatků, které bychom rádi později aplikovali do všech škol v regionu. Jde o sdílení postupů s ostatními školami na úrovni vedení a individuální podpora učitelů při stanovování plánů rozvoje, které budou stavět na silných stránkách každého z nich. Další školou, kterou v dubnu do mapování zahrneme, bude ZŠ Palachova Kutná Hora.

Setkáváme se s řediteli

Kromě mapování potřeb škol jsme si nastavili pravidelná setkávání na týdenní bázi s ředitelkami a řediteli škol v regionu. Během nich spolu sdílejí dobrou praxi a mohou si vzájemně radit, pokud někdo z nich narazí na problém. Prvního setkání se zúčastnilo 15 ředitelek a pedagožek a diskutovaly o aktuálním tématu – o poznatcích z výuky online.

Ptáme se rodičů

V prvním dubnovém týdnu jsme také zjišťovali, jak jsou spokojeni se současnou online výukou rodiče žáků. Dotazníky jsme do škol rozeslali ve spolupráci s MAP Kutnohorsko a ředitele požádali o jejich distribuci k rodičům. Jsme nadšeni návratností dotazníků – vyplněných nám jich přišlo přes tisícovku! Jejich výsledky zpracováváme a v nejbližších dnech je zveřejníme společně s tipy a doporučeními pro rodiče, jak se vyrovnat se vzděláváním na dálku.

Nabízíme pomoc s distančním vzděláváním

V reakci na aktuální dění také zjišťujeme přímo od škol na Kutnohorsku, jak bychom jim mohli být v současné situaci nápomocní. Virtuálně jsme se sešli s vybranými zástupci našich obsahových partnerů, MAP a ředitelkami dvou základních škol. Jako nejpalčivější se ukázala nutnost nastavení smysluplného výběru práce a úkolů pro žáky, zajištění výuky po technologické stránce, sladění postupů pedagogických týmů a nastavení co nejefektivnější komunikace s rodiči a dětmi. Oslovili jsme proto spolu s MAP vedení škol s nabídkou spolupráce – rádi bychom poskytli podporu především v technických a metodických rovinách distančního vzdělávání.

Na Kutnohorsku nás nyní čeká převádění zjištěných výsledků do formy konkrétních opatření a především pomoc s úspěšným zvládnutím distanční výuky tak, aby posouvala kupředu všechny děti bez rozdílu.