Co pomůže ředitelům od papírování?

Nejen z naší analýzy tzv. nepedagogických činností ve školách* jasně vyplývá, že ředitelé škol až 70 % svého času věnují jiným nutným činnostem než vedení pedagogů a vzdělávání. Jsou přetíženi byrokracií, péčí o budovy, bezpečnost, majetek, procesy, výkaznictvím atd. 

Proto jsme pro ně 9. 2. 2022 uspořádali workshop „Ředitel zavalený papíry a byrokracií“ pod vedením Miroslava Hřebeckého.

Protože seminář všech 11 ředitelů hodnotilo velmi kladně, nabídneme zhruba v dubnu další.

"Velice děkuji všem, kdo se podílel na přípravě semináře, zejména lektorovi, panu Hřebeckému, a všem, se kterými jsem mohla sdílet své zkušenosti. Cítím velkou podporu, když si uvědomím, že nejsem sama, kdo je zavalen papíry a "pere na valše". Zároveň moc děkuji za velkou spoustu inspirací, které si odnáším. Co bych chtěla přenést do praxe? Chtěla bych začít pracovat na přípravě manuálů společně se svými kolegy. Jde o návody, jak postupovat, když přijímáme nového pracovníka, když se stane úraz, co všechno musíme udělat, než vyjedeme s dětmi na školu v přírodě. Další velkou inspirací je pro mne, že je sice velké množství úkolů, které má ředitel na starosti, ale mnohem větší část je ta, o kterou se může podělit s někým jiným.
Barbora Křivohlavá
ředitelka Církevní mateřská školy svatého Jakuba

V úvodu semináře vyslovil Miroslav Hřebecký pochopení všem přítomným ředitelkám (tentokrát byly samé ženy), protože nejen podle naší analýzy, ale například také podle studie Talis jsou čeští ředitelé zavaleni administrativní prací. Oproti svým kolegům ze zemí OECD se musí ve vysoké míře věnovat administrativním úkonům a aktivitám spojeným s řízením na úkor činností zaměřených na rozvoj kvality vzdělávání. 

Seminář byl zaměřen na oblasti, kde a jak ředitelům usnadnit práci, aby se mohli věnovat kvalitě výuky a řízení svého pedagogického týmu.

Mirek Hřebecký představil základy procesního řízení a možnosti uplatnění vzorů a manuálů. Na konkrétním případu si ředitelky ve skupinách vyzkoušely tvorbu manuálu vhodného do vlastní praxe. 

Zahráli jsme si manažerskou hru Delegation poker, která na modelových situacích odhalila možnosti, kdy a jak je možné vtáhnout do agendy své spolupracovníky. 

Ve druhém bloku semináře jsme se věnovali rolím ředitele školy. Společně jsme mapovali role a sféry odpovědnosti ředitelů škol a hledali oblasti, které je možné delegovat na jiné osoby. Zároveň jsme označili klíčové pravomoci, které naopak není možné pouštět z ruky. 

Závěrem jsme hledali oblasti, ve kterých by mohla pomoci Eduzměna a její nově vznikající Centrum podpory vzdělávání: Jeho cílem bude především odbřemenit ředitele z regionu obce s rozšířenou působností Kutnohorsko od právě takové zátěže, kterou mohou delegovat dál.

"Za sebe bych dodal, že workshop byl podle mě velmi přínosný nejenom pro paní ředitelky, kterým často pomohl ve změně nahlížení na jejich činnost. Sdílení poznatků a námětů ředitelek bylo i nám velkou inspirací při definování činností vznikajícího Centra podpory vzdělávání."
Zdeněk Kocián
manažer pro ekonomiku v Eduzměně Kutnohorsko

Workshop vedl: Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin  Absolvent Pedagogické fakulty UK Praha a Centra školského managementu tamtéž. 18 let strávil ve školství v první linii, má za sebou ředitelskou zkušenost z gymnázia a základní školy. Od roku 2003 působí paralelně jako lektor vzdělávání učitelů a ředitelů, jeho kurzy prošlo přes pět tisíc nejrůznějších pracovníků ve školství. Tematicky se věnuje vzdělávací politice, zřizovatelům škol a spolupráci se školským terénem. Je zakladatelem celostátní soutěže školních webů sCOOL web, ceny za inovace ve vzdělávání Eduína, Klubu zřizovatelů a spoluautorem nástroje Co umím na podporu pozitivní motivace dětí.

*Zdroj: Analýza nepedagogických činností ve školách, Eduzměna, leden 2021